Предложения за промени в БФАС

За темите, които са общи за две или повече от горните категории

Предложения за промени в БФАС

Мнениеот Иван Шопов » Съб Ное 16, 2013 17:00

По-долу ще пейстна предложени мерки за промяна в управлението и дейността на БФАС.
Мое дело са, не ангажирам никой друг с тях и вероятно ще бъдат допълвани или променяни.
Предупреждавам, че четивото е дълго, но пък ако някой реши да чете само една точка е твърде вероятно да не добие вярна представа. Опитал съм се да предложа неща, които ще имат дългосрочен ефект, а не еднодневен и с магическа пръчица такъв.
Долният списък обхваща моите лични познания и впечатления за структурата на БФАС и не претендирам за пълнота, цялост или всеобхватно покритие на проблемите.
Това е и моят последен опит да помогна с нещо отстрани. Не започнат ли да се случват нещата в тази или подобна насока, аз лично спирам да се интересувам от спорта или от това с какво мога да бъда полезен.

За въпроси и коментари съм винаги "ок".

Ето и предложенията:

Важни и неотложни промени в структурата и начина на работа на БФАС

Съдийска колегия

1. Осъвременяване и/или създаване на точен регистър на съдиите от I, II и III категория;
2. Организиране на семинар и проверовъчни изпит по всички правилници и нормативи;
3. Лишаване от съдийски права на всички, които не издържат изпита с минимум 95% верни резултати;
4. Избиране на председател и комисия към съдийската колегия, които сформират съдийска комисия. Нейните цели и задачи са:
- назначаването на нарядите;
- поддръжката на регистъра на съдийската колегия;
- създаване на форма и ред, по които да се обучават маршали и съдии по региони;
- незабавно и своевременно информиране на членовете на съдийската колегия за промени в действащите нормативи;
- ежегодни проверовъчни изпити на текущите кадри;
- организация на семинари и изпитни сесии за маршалите по региони;
- осъвременяване и поддръжка на регистъра от маршали по региони;
- създаване и водене на оценителна система за маршали и съдии. При достигане на долен праг от точки да отнемат правата на съответния съдия или маршал;
- оказване на помощ и съвети на организаторите, които се нуждаят от маршали за дадено мероприятие;
- съхраняване и обновяване на наличния инвентар за съдии и маршали;
5. Преди всеки сезон представят на УС на БФАС проектобюджет за годината, който съдържа:
- финансови нужди за издръжка на комисията (канцеларски материали, семинари, изпити и други подобни);
- предварителен разчет на необходимите маршали по региони в предстоящия календар. Тук задължително се прибавят и разходите по командировъчни и дневни за маршалите за всички състезания. Тези разходи се включват в договорите между БФАС и съответния организатор.
- определяне на точен финансов план за издръжка на маршалите във всяко едно състезание от календара. Същият задължително се съгласува с комисиите по сигурност и трасета. Броят на маршалите да бъде според мнението на тези комисии, а не по преценка на организатора!
- проект за обновяване на текущия инвентар;
- проект за увеличаване на текущия инвентар с минимум 10% всяка година.
6. Председателят на комисията е длъжен НЕЗАБАВНО да информира УС на БФАС при груби нарушения на действащите правилници и разпоредби.

Техническа комисия

1. Създаване на формат, на който трябва да отговаря всеки член на техническата комисия (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. Организиране на теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Изключване от комисията на всички членове, които не издържат изпита с минимум 95% верни резултати. Допускане до същата е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. Осъвременяване на комисията и изключване на всички членове, които не отговарят на горната точка;
4. Назначаване на Председател и 2 членове на техническата комисия. Същите се задължават да представят на УС на БФАС проектобюджет в началото на годината, който съдържа:
- определяне на точен финансов план за издръжка на техническата комисия (канцеларски материали, семинари, изпити и други подобни). Тук задължително се прибавят и разходите по командировъчни и дневни за членовете на комисията за всички състезания. Тези разходи се включват в договорите между БФАС и съответния организатор.
- проект за обновяване и/или проверка (тариране) на текущия инвентар;
- проект за увеличаване на текущия инвентар с минимум 10% всяка година.
5. Председателят и членовете на комисията създават преди началото на сезона график с наряди за всички състезания. За всяко едно състезание се записва и минимум по един технически комисар като резерва, който замества при нужда титуляр. Този график е съобразен така, че ВСИЧКИ технически комисари да придобият и подобрят значително опита си.
6. Председателят на комисията е длъжен НЕЗАБАВНО да информира всички членове на комисията за всички промени в техническите изисквания на ФИА.
7. Председателят на комисията организира семинари и изпити минимум веднъж годишно.
8. Най-късно 3 дни след всяко едно състезание техническите комисари ЗАДЪЛЖИТЕЛНО представят на Председателя доклад, който включва всички забележки, констатации и решения на същите по време на мероприятието.
9. Председателят създава картотека с всички спорни случаи, които до момента не са били описани в нормативните документи. Създава конкретно предложение за решаването им (съгласно нормативите на ФИА) и го представя на УС на БФАС за въвежане от следващата календарна година, не по-късно от 30 септември на текущата година;
10. Председателят е длъжен да се свърже с официалните вносители на автомобили и изиска от тях подробна ценова листа на всички части, които биха били заменени след протест. Същите листи се качват на сайта на БФАС и всеки един технически комисар е длъжен да ги носи на хартиен носител на проверяваното от него състезание.
11. Председателят на комисията е длъжен НЕЗАБАВНО да информира УС на БФАС при груби нарушения на действащите правилници и разпоредби.

Комисия по трасетата

1. Създаване на формат, на който трябва да отговаря всеки член на комисията по трасетата (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. Организиране на теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Изключване от комисията на всички членове, които не издържат изпита с минимум 95% верни резултати. Допускане до същата е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. Осъвременяване на комисията и изключване на всички членове, които не отговарят на горната точка;
4. Назначаване на Председател и 2 членове на техническата комисия. Същите се задължават да представят на УС на БФАС проектобюджет в началото на годината, който съдържа:
- определяне на точен финансов план за издръжка на комисията по трасетата (канцеларски материали, семинари, изпити и други подобни). Тук задължително се прибавят и разходите по командировъчни и дневни за членовете на комисията за всички състезания.
- проект за обновяване и/или проверка (тариране) на текущия инвентар;
- проект за увеличаване на текущия инвентар с минимум 10% всяка година.
5. Председателят и членовете на комисията подбират останалите членове, така че във всеки един град, в който се провежда състезание или най-близкият регионален такъв да има поне един техен представител. Същият трябва да отговаря на всички изисквания и да е със стаж на подобна длъжност поне 2 години. Той има грижата да обучи минимум още двама бъдещи членове на комисията, с които да извършва проверката на трасетата в техния регион. Същите полагат задължителен изпит;
6. Председателят и членовете на комисията създават преди началото на сезона график с наряди за проверка на всички трасета. Всяко едно трасе се проверява минимум два пъти – веднъж преди издаването на виза за състезанието и втори път – 14 дни преди провеждането му. Всички препоръки се изготвят в писмен вид в 2 екземпляра (1 за комисията и 1 за организатора) и се разписват от проверяващия и организатора. Всяка една проверка на трасето задължително се видеозаснема. При установени несъответствия мероприятието се отменя;
7. Председателят изготвя доклад за всяко едно трасе поотделно, която включва:
- състоянието му 30 дни преди мероприятието;
- състоянието му 14 дни преди мероприятието;
- състоянието му по време на самото състезание;
- състоянието му след края на състезанието;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ препоръки към организатора за подобряване за следващата календарна година. При неспазването им, същото се отменя 30 дни преди провеждането му.
8. Председателят на комисията е длъжен НЕЗАБАВНО да информира УС на БФАС при груби нарушения на действащите правилници и разпоредби.

Комисия по сигурност

1. Създаване на формат, на който трябва да отговаря всеки член на комисията по сигурност (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. Организиране на теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Изключване от комисията на всички членове, които не издържат изпита с минимум 95% верни резултати. Допускане до същата е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. Осъвременяване на комисията и изключване на всички членове, които не отговарят на горната точка;
4. Назначаване на Председател и 2 членове на техническата комисия. Същите се задължават да представят на УС на БФАС проектобюджет в началото на годината, който съдържа:
- определяне на точен финансов план за издръжка на комисията по трасетата (канцеларски материали, семинари, изпити и други подобни). Тук задължително се прибавят и разходите по командировъчни и дневни за членовете на комисията за всички състезания.
- проект за обновяване и/или проверка (тариране) на текущия инвентар;
- проект за увеличаване на текущия инвентар с минимум 10% всяка година.
5. Председателят и членовете на комисията подбират останалите членове, така че във всеки един град, в който се провежда състезание или най-близкият регионален такъв да има поне един техен представител. Същият трябва да отговаря на всички изисквания и да е със стаж на подобна длъжност поне 2 години. Той има грижата да обучи минимум още двама бъдещи членове на комисията, с които да извършва проверката на трасетата в техния регион. Същите полагат задължителен изпит;
6. Председателят и членовете на комисията създават преди началото на сезона график с наряди за проверка на всички трасета. Всяко едно трасе се проверява минимум два пъти – веднъж преди издаването на виза за състезанието и втори път – 14 дни преди провеждането му. Последната се извършва задължително в присъствието на Председателя на комисията. Всички препоръки се изготвят в писмен вид в 2 екземпляра (1 за комисията и 1 за организатора) и се разписват от проверяващия и организатора. Всяка една проверка на трасето задължително се видеозаснема. При установени несъответствия състезанието се отменя;
7. Председателят изготвя доклад за всяко едно трасе поотделно, която включва:
- състоянието му 30 дни преди мероприятието, доколко отговаря на условията за провеждане и какви препоръки в писмен вид са отправени;
- състоянието му 14 дни преди мероприятието, доколко отговаря на условията за провеждане и какви препоръки в писмен вид са отправени;
- състоянието му по време на самото състезание, доколко отговаря на условията за провеждане и какви препоръки в писмен вид са отправени;
- състоянието му след края на състезанието, доколко отговаря на условията за провеждане и какви препоръки в писмен вид са отправени;
8. Председателят на комисията по трасетата или оторизираният от нея член има правото да ЗАБРАНИ провеждането отделни части от едно състезание или цялостно в деня на провеждането му ако са налице груби несъответствия на отправените препоръки или действащите нормативи, свързани с безопасносто му провеждане. Същият е длъжен да изготви подробен доклад, който да представи на Председателя на комисията не по-късно от 3 дни след приключване на състезанието;
9. Председателят на комисията е длъжен НЕЗАБАВНО да информира УС на БФАС при груби нарушения на действащите правилници и разпоредби.

Комисии по дисциплини

1. Създаване на формат, на който трябва да отговаря всеки член на комисия по дадена дисциплина(години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. Организиране на теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Изключване от комисията на всички членове, които не издържат изпита с минимум 95% верни резултати. Допускане до същата е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. Осъвременяване на комисията и изключване на всички членове, които не отговарят на горната точка;
4. Назначаване на Председател и 2 членове на всяка една комисия. Същите се задължават да представят на УС на БФАС проектобюджет в началото на годината, който съдържа:
- определяне на точен финансов план за издръжка на конкретната комисия (канцеларски материали,изпити и други подобни). Тук задължително се прибавят и разходите по командировъчни и дневни за членовете на комисията за всички състезания АКО СА НЕОБХОДИМИ.
- проект за обновяване и/или проверка (тариране) на текущия инвентар;
- проект за увеличаване на текущия инвентар с минимум 10% всяка година.
5. Председателят и членовете на комисията подбират останалите членове, така че във всеки един град, в който се провежда състезание или най-близкият регионален такъв да има поне един техен представител. Същият трябва да отговаря на всички изисквания и да е със стаж на подобна длъжност поне 2 години. Той има грижата да обучи минимум още двама бъдещи членове на комисията, с които да координира провеждането и проверката на състезанията в техния регион. Същите полагат задължителен изпит;
6. Всички членове на комисията по региони задължително изготвят доклад за проведените състезания. Той включва:
- списък на необходимия инвентар за по-доброто провеждане на същото състезание през следващата година;
- възникнали и неописани до момента в нормативните документи ситуации, които изискват промяна в правилника;
- противоречия в различни документи, ако такива са се проявили по време на провежданото състезание;
- оценка на състезанието по специална оценителна система, която се изготвя от Председателя на комисията;
- препоръки за действащия правилник.
7. Председателят на комисията изготвя оценителна система за състезанията.
8. Същият провежда събрание на комисията минимум 3 пъти годишно (преди, в средата и след приключване на спортния сезон), като изготвя дневен ред, съобразно възникналите противоречия, лошо проведени състезания, оценка на прилагането на правилника за дисциплината, неотложни промени и други.;
9. На последното за текущата година събрание на комисията се изготвя проектоправилник за следващия състезателен сезон, в който се включват всички належащи промени, подкрепени с аргументи и докладите за състезанията през годината.
10. Председателят на комисията е длъжен НЕЗАБАВНО да информира УС на БФАС при груби нарушения на действащите правилници и разпоредби.
11. Комисията по съответната дисциплина изготвя предложение за спортен календар за следващия сезон и го представя на УС на БФАС не по-късно от 30 септември на текущата година.


Наблюдатели на БФАС

1. УС на БФАС изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки член на комисия по дадена дисциплина(години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. УС на БФАС, заедно със Съдийската колегия, Комисията по сигурност, Комисията по трасета и Комисиите по дисциплини организират теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Допускане до назначение на Наблюдател е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. УС на БФАС изготвя преди началото на състезателния сезон точен график с нарядите на Наблюдателите на БФАС. Същият не подлежи на промяна, освен при форсмажорни обстоятелства;
4. УС на БФАС изготвя проектобюджет за разходите на всички Наблюдатели през годината (командировъчни и дневни). Същият не подлежи на промяна или рекалкулация по региони;
5. УС на БФАС изготвя аналогичен оценителен лист и за състезателите, които са ДЛЪЖНИ да го попълнят след край на състезанието и да го предадат на Директора на изхода от закрития парк, като се подписват за предаването му. Директора представя всички оценителни листове на УС на БФАС не по-късно от 3 дни след края на мероприятието. Всички участници, които не са попълнили и предали оценителните си листове се дисквалифицират от това състезание;
6. Всеки Наблюдател е длъжен:
- да присъства на наблюдаваното от него мероприятие през цялото време на провеждането му;
- да отразява абсолютно честно и безпристрастно всички събития, свързани с провеждането на състезанието, съгласно оценителната форма;
- да представи оценителния си доклад не по-късно от 3 дни след приключване на състезанието;
- да съхранява доклада на електронен носител минимум 2 години след провеждането на състезанието.
7. Всеки един Наблюдател, чиито доклад се разминава с повече от 10 % от оценката на участниците губи правото да бъде Наблюдател завинаги.

Спортни комисари

1. Съдийската колегия изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки спортен комисар (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. Съдийската колегия категоризира и разпределя спортните комисари по дисциплини и региони;
3. Съдийската колегия организира теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Допускане до назначение на Спортен комисар е възможно само при по-висок от 95% резултат;
4. Съдийската колегия изготвя преди началото на състезателния сезон точен график с нарядите на спортните комисари на БФАС. Същият не подлежи на промяна, освен при форсмажорни обстоятелства;
5. Съдийската колегия изготвя проектобюджет за разходите на всички спортни комисари през годината (командировъчни и дневни). Същият не подлежи на промяна или рекалкулация по региони;
6. Всеки спортен комисар е длъжен:
- да присъства на наблюдаваното от него мероприятие през цялото време на провеждането му;
- да отразява абсолютно честно и безпристрастно всички събития, свързани с провеждането на състезанието и да взима морални решения, които отговарят на действащите нормативни документи;
7. Всеки спортен комисар, който е допуснал нарушение на някоя от горните точки се наказва както следва:
- при първо провинение – лишаване от правото да е спортен комисар за срок от 6 месеца и явяване на нов теоретичен изпит;
- при второ провинение – лишаване от правото да е спортен комисар завинаги.

Съдии/Сигналисти

1. Съдийската колегия изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки съдия/сигналист (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. Съдийската колегия категоризира и разпределя съдиите/сигналистите по дисциплини и региони. Всички състезания се провеждат САМО С КАРТОТЕКИРАНИ СЪДИИ/СИГНАЛИСТИ;
3. Съдийската колегия организира теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Допускане до назначение за съдия/сигналист е възможно само при по-висок от 95% резултат;
4. Съдийската колегия изготвя преди началото на състезателния сезон точен график с нарядите на съдиите/сигналистите на БФАС. Същият не подлежи на промяна, освен при форсмажорни обстоятелства;
5. Съдийската колегия изготвя проектобюджет за разходите на всички съдии/сигналисти през годината (командировъчни и дневни). Същият не подлежи на промяна или рекалкулация по региони;
6. Всеки съдия е длъжен:
- да не напуска поста си през цялото време на провеждането на мероприятието;
- да отразява абсолютно честно и безпристрастно всички събития, свързани с провеждането на състезанието, като надлежно ги записва и представя на спортните комисари;
- да осигурява на първо място както собствената си безопасност, така и тази на публика, участници и длъжностни лица.
7. Всеки съдия/сигналист, който е допуснал нарушение на някоя от горните точки се наказва както следва:
- при първо провинение – лишаване от правото да е съдия/сигналист за срок от 6 месеца и явяване на нов теоретичен изпит;
- при второ провинение – лишаване от правото да е съдия/сигналист завинаги.

Маршали

1. Съдийската колегия изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки маршал (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. Съдийската колегия организира теоретичен и практически изпит за маршали минимум веднъж годишно. Допускане до назначение за маршал е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. Съдийската колегия категоризира и разпределя маршалите по дисциплини и региони. Всички състезания се провеждат САМО С КАРТОТЕКИРАНИ МАРШАЛИ;
4. Съдийската колегия изготвя преди началото на състезателния сезон точен график с нарядите на маршалите на БФАС. Същият не подлежи на промяна, освен при форсмажорни обстоятелства;
5. Съдийската колегия изготвя проектобюджет за разходите на всички маршали през годината (командировъчни и дневни). Същият не подлежи на промяна или рекалкулация по региони;
6. Всеки маршал е длъжен:
- да не напуска поста си през цялото време на провеждането на мероприятието;
- да осигурява на първо място както собствената си безопасност, така и тази на публика, участници и длъжностни лица;
- да съдейства на публика, участници, охранителни органи и длъжности лица за всеки един проблем, който е от неговата компетентност и задължение;
- да води надлежен отчет за възникналите необичайни ситуации на неговия пост и предаде същия на отговорника на групата.
7. Всеки маршал, който е допуснал нарушение на някоя от горните точки се наказва както следва:
- при първо провинение – лишаване от правото да е маршал за срок от 6 месеца и явяване на нов теоретичен изпит;
- при второ провинение – лишаване от правото да е маршал завинаги.

Етична комисия

1. УС на БФАС изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки член на Етичната комисия(години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. УС на БФАС създава първоначален ЕТИЧЕН КОДЕКС, който е валиден за всички членове на БФАС, подобечните комисии, организатори, официални лица, участници и техните екипи. При нарушение на етичния кодекс се налагат конкретни и СТРОГИ наказания, като най-ниското е лишаване от право на участие/организиране/съдийстване/присъствие и други подобни;
3. УС на БФАС назначава Председател и двама членове на Етичната комисия;
4. УС на БФАС организира теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Допускане до назначение на Председател или член на етичната комисия е възможно само при по-висок от 95% резултат;
5. Председателят свиква заседание на комисията за всеки възникнал случай, касаещ тяхната компетентност не по-късно от 5 дни след датата на възникването му;
6. Председателят предава решението на комисията на УС на БФАС не по-късно от 1 ден след заседанието на комисията. УС на БФАС го утвърждава и свежда до знанието на членовете си незабавно;
7. Председателят на комисията свиква заседание на комисията преди началото и след края на всеки състезателен сезон. На това заседание се обсъждат и въвеждат всички необходими мерки, които ще спомогнат за по-доброто, спокойнот, морално и с добър имидж провеждане на състезанията.

Медийна комисия

1. УС на БФАС изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки член на Медийната комисия(години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. УС на БФАС назначава Председател и двама членове на Медийната комисия;
3. Техните цели и задачи са:
- точно, вярно и навременно информиране на медиите (БТА, телевизионни, електронни медии, преса и други) за всяко едно състезание съответно 14, 7 и 3 дни преди проявата му;
- подготвяне на прес-релийзи по време на самото състезание с актуални новини и незабавно изпращане към медийните партньори;
- изготвяне на прес-релийз след края на състезанието и информиране на всички медийни партньори;
4. Водене на преговори и сключване на договори с постоянни и официални медийни партньори, като за крайни цели се възприемат съответно:
- за първата година – една телевизионна медия, 2бр. национални ежедневници, 10бр. електронни медии, поне 10 регионални медии според локализацията на състезанията;
- за втората година - две телевизионна медии, 4бр. национални ежедневници, 25бр. електронни медии, поне 20 регионални медии според локализацията на състезанията;
- за третата и нататък години – ръст с минимум 30% спрямо предходната година.
5. УС на БФАС делегира права на Медийната комисия за разполагане на определени по площ реклами на сайта на БФАС, състезателните плаки, рекламните площи на организаторите и други подобни.
6. Медийната комисия е длъжна да осигури публикуването на интервю в поне един национален ежедневник, минимум 10 електронни медии и по възможност в телевизионна медия на:
- всички нови участници на възраст под 20 години;
- всички класирали се до 3-място включително в международни прояви извън пределите на Република;
- всички участници, които са получили награда за спортист на техния град или на държавата.
- всички национални шампиони в генерално класиране по дисциплини;
7. Медийната комисия е длъжна да осигури публикуването на интервю в поне една регионална медия, минимум 5 електронни медии и по възможност в телевизионна медия или национален ежедневник на:
- всички национални шампиони в класиране по класове и по дисциплини;
- всички участвали в международни прояви извън пределите на Република България;
8. Медийната комисия има грижата да осигури медийни партньори (минимум една телевизионна медия, 2бр. национални ежедневници, 10бр. електронни медии и поне 10 регионални медии) при провеждане на „Шампион на Шампионите”;
9. Медийната комисия има грижата да осигури присъствие в поне една телевизионна медия, 2бр. национални ежедневници, 10бр. електронни медии и поне 10 регионални медии на годишното награждаване на БФАС;
10. Медийната комисия е длъжна да уведоми писмено и в крок от 3 дни УС на БФАС за всяко едно публично изявление на участник, организатор или длъжностно лице, на която и да е проява, с което същият влияе негативно върху имиджа на спорта. Медийната комисия е длъжна да осигури публичният отговор на УС на БФАС не по-късно от 3 дни след подготвянето му.

Директор на състезание

1. УС на БФАС изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки Директор на състезание (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. УС на БФАС организира теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Допускане до назначение на Председател или член на етичната комисия е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. УС на БФАС категоризира максимум 5 Директори за всяка една дисциплина;
4. Преди началото на спортния сезон УС на БФАс изготвя график за Директорите на състезания, като съобразява местоживеенето им с регионите на провеждане на състезания;
5. УС на БФАС изготвя проектобюджет за разходите на всички Директори на състезания през годината (канцеларски материали, командировъчни и дневни). Същият не подлежи на промяна или рекалкулация по региони;
6. Всеки Директор на състезание е длъжен:
- да присъства на наблюдаваното от него мероприятие през цялото време на провеждането му;
- да отразява абсолютно честно и безпристрастно всички събития, свързани с провеждането на състезанието и да взима морални решения, които отговарят на действащите нормативни документи;
- да съдейства на всички участници и длъжностни лица по всички въпроси, които касаят провеждането на състезанието или протести.
7. Всеки Директор на състезание, който е допуснал нарушение на някоя от горните точки се наказва както следва:
- при първо провинение – лишаване от правото да е Директор за срок от 6 месеца и явяване на нов теоретичен изпит;
- при второ провинение – лишаване от правото да е Директор завинаги.

Рейс Директор

1. УС на БФАС изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки Рейс Директор на състезание (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. УС на БФАС организира теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Допускане до назначение на Председател или член на етичната комисия е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. УС на БФАС категоризира максимум 3 Рейс Директори за всяка една дисциплина;
4. Преди началото на спортния сезон УС на БФАс изготвя график за Рейс Директорите на състезания, като съобразява местоживеенето им с регионите на провеждане на състезания;
5. УС на БФАС изготвя проектобюджет за разходите на всички Рейс Директори на състезания през годината (канцеларски материали, командировъчни и дневни). Същият не подлежи на промяна или рекалкулация по региони;
6. Всеки Рейс Директор на състезание е длъжен:
- да присъства на наблюдаваното от него мероприятие през цялото време на провеждането му;
- да отразява абсолютно честно и безпристрастно всички събития, свързани с провеждането на състезанието и да взима морални решения, които отговарят на действащите нормативни документи;
- да действа безкомпромисно по време на състезанието що се касае до сигурност и безопасност на присъстващите;
- да съдейства на всички участници и длъжностни лица по всички въпроси, които касаят провеждането на състезанието.
7. Всеки Директор на състезание, който е допуснал нарушение на някоя от горните точки се наказва както следва:
- при първо провинение – лишаване от правото да е Рейс Директор за срок от една година и явяване на нов теоретичен изпит;
- при второ провинение – лишаване от правото да е Рейс Директор завинаги.

Организатори

1. УС на БФАС сключва договор с всеки организатор на състезание, който включва:
- гарантирана минимум шест месеца по-рано дата за провеждане на мероприятието;
- всички задължителни атрибути и длъжностни лица за провеждането на състезанието;
- ясни и точни разпоредби и точно посочени отговорни лица за връзка по въпросите за безопасност,трасета,комисии и други;
- всички дължими такси към БФАС и подопечните му длъжностни лица;
- неустойки дължими на изправната страна при неизпълнение на договора;
2. Всеки организатор е длъжен писмено да ПРЕДЛОЖИ поне две дати за провеждане на състезанието му през следващата година. Това му предложение трябва да е депозирано в БФАС не по-късно от 30 септември на текущата година. В противен случай състезанието не се провежда;
3. Всеки организатор е длъжен да внесе в БФАС както следва:
- 10% от дължимите по договора такси не по-късно от 30 януари в годината на провеждане на мероприятието;
- 20% от дължимите по договора такси не по-късно от 60 дни преди провеждане на мероприятието;
- 70% от дължимите по договора такси не по-късно от 45 дни преди провеждане на мероприятието;
4. Всеки организатор е длъжен да изпълнява БЕЗПРЕКОСЛОВНО И БЕЗУСЛОВНО указанията на Председателите на Комисията по трасета, Комисията по сигурност, Комисията по съответната дисциплина и Съдийската колегия. Неспазването дори на едно предписание води до отказ на провеждане на състезанието;
5. 45 дни преди проявата да внесе необходимите документи за получаване на виза. В срок от 3 дни се събират съответните комисии и отправят нужните препоръки. Организаторът е длъжен да ги изпълни не по-късно от 30 дни преди състезанието. В противен случай състезанието не се провежда и виза не се издава;
6. Да подготви и разпространи за своя сметка не по-малко от 5000 плаката с информация за състезанието. Това трябва да се случи не по-късно от 10 дни преди проявата;
7. Да подава своевременно информация до Медийната комисия преди, по време на и след състезанието;
8. Да осигури контакт на Медийната комисия с местните регионални медии;
9. Да съдейства активно на всички длъжностни лица на БФАС и участниците в състезанието;
10. Да постави информационни табели за „начало” и „край” на състезателно трасе минимум 10 дни преди проявата. Това касае само трасетата от планинския шампионат.

Състезатели

1. Всички състезатели са длъжни:
- да спазват безпрекословно Етичният кодекс;
- да попълват искрено, честно и коректно оценителните листове и да ги предават на Директора на състезанието при напускане на закрития парк;
- да не извършват публични изявления, касаещи техни колеги или конкуренти, в които принизяват името и способностите им като физически лица или състезатели;
- да не нарушават добрия тон във всички дискусии с колеги, публика и длъжностни лица;
- да не прибягват до саморазправа по какъвто и да било повод.
Трибунал

1. УС на БФАС изготвя формат, на който трябва да отговаря всеки член на Трибунала (години, образование, опит, стаж и т.н.);
2. УС на БФАС организира теоретичен изпит минимум веднъж годишно. Допускане до назначение на Председател или член на Трибунала е възможно само при по-висок от 95% резултат;
3. Всеки член на Трибунала е длъжен:
- да взима абсолютно честни и безпристрастни решение по всички възникнали въпроси от неговата компетентност;
- да съобразява решенията си с действащите нормативи;
- решенията му да бъдат еднозначни и указващи посоката на управление и контрол не за текущия момент, а принципно и за години напред;
- ДА НЕ ТЪРСИ ПОВОД ДА ОПРАВДАЕ И НЕНАКАЖЕ КОНКРЕТЕН ВИНОВНИК ПО ДАДЕН КАЗУС! Правилниците и Кодексите са за да се спазват, а не за да бъдат търсени начини да се заобикалят!
- активно да участва в осъвременяването на действащите нормативи според казусите, които са възникнали през текущия сезон.
4. Председателят на Трибунала е длъжен да свика заседание на Трибунала не по-късно от 7 дни след входиране на протест;
5. Трибунала е длъжен да установи истината и правотата с всички средства, в това число видеозаписи, свидетели, експертизи и т.н.;
6. Председателят на Трибунала е длъжен да изисква БЕЗКОМПРОМИСНОСТ от членовете на Трибунала. В случай, че някой от членовете на Трибунала престъпи горните точки, Председателят е длъжен да уведоми писмено и незабавно УС на БФАС;

УС на БФАС

1. Незабавно да вземе мерки по промяна на статута и състава на всички комисии;
2. Незабавно да изгради нужните структури, рамки за избор и контрол на всички комисии и длъжностни лица;
3. Незабавно да стартира програми за обучение и изпити на маршали, съдии, технически комисари и прочее длъжностни лица, спрямо гореописаното;
4. Да намалиброя на провежданите състезания по дисциплини;
5. Да въведе ротационен принцип на състезанията за всяка една дисциплина. След края на сезона състезанието с най-ниска оценка (за тежест се взима оценката на участниците и Наблюдателя, като тази на първите се възприема като 70% от цялостната оценка, а на Наблюдателя – като 30%) не се провежда за минимум една календарна година;
6. Да въведе правило, което не позволява личност, която е наказана като длъжностно лице да заема други длъжности. Например – наказан спортен комисар не може да бъде съдия, директор и т.н.;
7. Незабавно да свика Общо Изборно Събрание, на което да се да се допълнят липсващите членове на БФАС и при нужда да се изберат и нови. Да включи в дневния ред “Промени в Устава” за да бъдат поправени ГРЕШНО ПУБЛИКУВАНИТЕ И ОБНАРОДВАНИ ТЕКСТОВЕ от гласуваният вече Устав;
8. Незабавно да спре практиката бюджета на БФАС да се гради единствено на отпуснатите от Министерството на спорта пари за „Рали България”. Да направи нужното за привличане на рекламодатели и медийни партньори;
9. Да подобри координацията между съставните части на БФАС;
10. Да задължи Председателите на комисии да осъвременят действащите правилници за отделните дисциплини;
11. Да забрани „еднократни лицензи” и прочее практики, които водят до безотчетно получаване на пари от отделни личности, а не от БФАС както и липса на каквато и да било картотека;
12. Да предприеме мерки за получаване на лиценза от ФИА (още една причина за ОС на БФАС);
13. Да направи опит за събиране на вземанията си (клубове длъжници или такива, които са присвоили средства). При неуспех да не допусне приемането на тези клубове или подставени такива в БФАС;
14. Да отстрани от структурите на БФАС всички лица, за които е установено, че влошават имиджа на спорта или злоупотребяват с имуществото на БФАС. Да отстрани от структурите на БФАС всички лица, които явно са пренебрегнали действащите правилници и разпоредби;
15. Да създаде насока към помдладяване и осъвременяване на всички комисии и длъжности в БФАС;
16. Да създаде възможност за ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ между Председателите на комисии в сайта на БФАС;
17. Да създаде възможност за ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ между клубовете, състезателите и УС на БФАС. Тип „Форум”, в който могат да участват само лицензирани клубове, състезатели и членове на комисии е чудесно решение. В този „форум” да бъдат записани с ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА за да е видно във всеки един момент кой какви позиции е защитавал;
18. Да назначи или обучи щатни служители, които:
- не по-късно от 7 дни преди провеждането на всеки УС на БФАС да го обявят на сайта на БФАС
- не по-късно от 3 дни от провеждането на УС на БФАС да публикуват протоколите от решенията;
- незабавно да публикуват всички важни новини и промени;
- да оказват пълно съдействие на клубове, състезатели, комисии, медии и фенове що се касае до информираност за дейността и състезанията на БФАС;
- да водят надлежно комуникацията между клубовете и УС на БФАС;
- да следят за сроковете за отговор на всяко едно входирано писмо;
- да следят за графика на провеждането на събранията на отделните комисии;
19. Да КОНТРОЛИРА И СЛЕДИ за изпълнението на взетите от УС на БФАС решения;
20. Да изгради ясна, точна и конкретна стратегия за подобряване на спорта като цяло. Тя трябва да включва минимум следващите две години;
21. Да прекрати взимането на решения „на парче” за каквото и да било;
22. Да изисква и налага максимално строги наказания за всяко едно провинение. Поощряването и подкрепата на подобни деяния създава в новодошлите в спорта усещането, че по този начин „се спортува в БФАС”;
23. Да положи максимум усилия за прекратяване на „шуробаджанашки” назначения, решения и подобна „взаимопомощ”;
24. Да изисква и налага всяко едно решение, констатация,запитване или сигнал да бъдат депозирани и съхранявани в БФАС в писмен и електронен вид;
25. Да положи максимум усилитя за ОБЕДИНЯВАНЕ между съзидателите и участниците в спорта. Мълчаливото наблюдение води до нови такива;
26. Да организира работни срещи, на които да се изчистват всички спорни моменти в нормативни документи или бъдещи прояви;
27. Да организира и публикува календар за следващия спортен сезон не по-късно от 31 октомври на текущата година;
28. Да създаде, осъвремени и подобри интентарна база. Да следи за нейната цялост и наличност;
29. Да следи за БУКВАЛНО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТ (пожарни автомобили, медицинско обслужване, охрана и други);
30. Да възложи на комисиите по дисциплини въвеждане на стандартизация за всеки един елемент от състезанието – от първият конус до брой маршали с пряка видимост;
31. Да създаде фонд, който да подпомага близките на загинали състезатели и лечението на пострадали такива. Към всеки състезателен лиценз или членски внос да се добави такса, която да влиза в този фонд;
32. ДА НАЛОЖИ ЯСЕН, КОНКРЕТЕН И НЕОТМЕНИМ РЕД ЗА ВСЯКА ЕДНА ДЕЙНОСТ ПОД ЕГИДАТА НА БФАС!
Човек се учи от грешките си, БФАС - никога!!
Аватар
Иван Шопов
 
Мнения: 1223
Регистриран на: Пон Апр 18, 2005 09:37
Местоположение: София
Име: Иван Шопов

Re: Предложения за промени в БФАС

Мнениеот LZ1ASY » Нед Ное 17, 2013 22:27

Всичко на думи е много добро, ама едва ли би се приело от федерацията.
Преди време , ние участниците от Пловдивският радио клуб (радиосигурност) имахме подобни предложения, не само не ни чуха , ами и има и рестрикции спрямо нас.
Пожелавам ти успех във федерацията! :D
ИНФОРМАЦИЯТА Е СИЛА!!!
LZ1ASY
 
Мнения: 2
Регистриран на: Нед Юли 23, 2006 19:10
Местоположение: Пловдив

Re: Предложения за промени в БФАС

Мнениеот Иван Шопов » Съб Ное 23, 2013 19:48

690 прегледа и само едно мнение.
Публикувах всичко това тук с надеждата, че ще предизвикам дискусия, критики, предложения и т.н.
Да приема ли мълчанието като знак на съгласие, т.е. болшинството приема тези идеи?
Човек се учи от грешките си, БФАС - никога!!
Аватар
Иван Шопов
 
Мнения: 1223
Регистриран на: Пон Апр 18, 2005 09:37
Местоположение: София
Име: Иван Шопов

Re: Предложения за промени в БФАС

Мнениеот emoangeliyn » Нед Ное 24, 2013 18:08

Най-вероятно точно това означава, но това за да стане трябва да се закрие БФАС и да се направи чисто нова федерация...иначе всичко си остава "...старият бардак....".
Доколкото разбрах в събота ще можем да го обсъдим на живо.
Аватар
emoangeliyn
 
Мнения: 192
Регистриран на: Съб Дек 20, 2008 12:00
Местоположение: Белоградчик
Име: Емо Ангелийн


Назад към Български шампионати

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта

cron